เปลียนการแสดงผล
การรักษาความปลอดภัย
ท่าเรือระนองได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างเพิ่มเติม หอไฟฉาย (High Mast) 3 หอ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อควบคุมความปลอดภัยของเรือและสินค้า/ตู้สินค้า ที่ฝากเก็บในเขตพื้นที่ของท่าเรือระนองตามระบบมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการยิ่งขึ้น  และมีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ท่าเรือระนองได้รับหนังสือรับรองการปฏิบัติของท่าเรือเพื่อการรักษาความปลอดภัย (Statement of Compliance of a Port Facility) จากกรมการขนส่งทางน้ำ   และพาณิชยนาวี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2548