เปลียนการแสดงผล
ขั้นตอนการบริการ
ขั้นตอนการขอนำตู้สินค้าขาเข้า ออกนอกเขตท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ระนองและการชำระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (แบบ ตสค.02)
          1. เจ้าของเรือหรือเจ้าของตู้สินค้าหรือผู้ขออนุญาต ขอรับเอกสารแบบคำร้องขอนำตู้สินค้าขาเข้าออกนอกเขตท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ ระนอง (แบบ ตสค.02) ที่หน่วยปฏิบัติงานการท่าและสินค้า พร้อมกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตู้สินค้าที่จะขอนำออกนอกเขตท่าเรือให้ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงตามใบกำกับคอนเทนเนอร์ของด่านศุลกากรระนอง จำนวน 3 ฉบับ แล้วยื่นเอกสารแบบ ตสค.02 จำนวน3 ฉบับนั้น ต่อเจ้าหน้าที่การท่าและสินค้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
          2. เจ้าของเรือหรือเจ้าของตู้สินค้าหรือผู้ขออนุญาต นำเอกสาร แบบ ตสค.02 ที่ตรวจสอบแล้ว จำนวน 3 ฉบับ ไปยื่นที่หน่วยการเงินเพื่อคำนวณ และชำระเงินค่าธรรมเนียมการส่งมอบตู้สินค้าขาเข้า และค่าธรรมเนียมฝากตู้สินค้า(ถ้ามี) เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีตามรายการที่ตรวจสอบ แล้ว จะเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี พร้อมต้นฉบับเอกสาร แบบ ตสค.02 ไว้ 1 ชุด
          3. เจ้าของเรือหรือเจ้าของตู้สินค้าหรือผู้ขออนุญาต นำต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และสำเนาเอกสาร แบบ ตสค.02 จำนวน 2 ฉบับ แสดงต่อเจ้าหน้าที่การท่าและสินค้า เพื่อขอนำตู้สินค้าขาเข้าบรรทุกขึ้นยานพาหนะนำออกนอกเขตท่าเรือ
          4. เจ้าหน้าที่การท่าและสินค้า ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และรายละเอียดที่ระบุในเอกสาร แบบ ตสค.02 กับเอกสารใบกำกับคอนเทนเนอร์ อีกครั้งหนึ่ง เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกต้องแล้ว จะเก็บสำเนาเอกสาร แบบ ตสค.02 ไว้ 1 ฉบับ และส่งคืนต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี พร้อมสำเนาเอกสาร แบบ ตสค.02 ที่เหลืออีก 1 ฉบับ แก่เจ้าของเรือหรือเจ้าของตู้สินค้าหรือผู้ขออนุญาต เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน แล้วอนุญาตให้นำตู้สินค้าออกนอกเขตท่าเรือ.
          หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามแบบ ตสค.02 ได้แก่1. ค่าธรรมเนียมการส่งมอบตู้สินค้าขาเข้า ลำดับที่ 303.12. ค่าธรรมเนียมฝากตู้สินค้า ลำดับที่ 304ทั้งนี้ผู้ขออนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่า ลำดับที่ 401 ด้วย

ขั้นตอนการขอนำตู้สินค้าขาออก ผ่านท่าเข้าเขตท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ระนอง เพื่อบรรทุกลงเรือ และการชำระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (แบบ ตสค.03)
          1. เจ้าของเรือหรือเจ้าของตู้สินค้าหรือผู้ขออนุญาต ขอรับเอกสารแบบคำร้องขอนำตู้สินค้าขาออกผ่านท่าเข้าเขตท่าเทียบเรือ อเนกประสงค์ระนอง (แบบ ตสค.03) ที่หน่วยปฏิบัติงานการท่าและสินค้าพร้อมกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตู้สินค้า ที่จะขอบรรทุกลงเรือให้ถูกต้องครบถ้วนและตรงตามใบกำกับคอนเทนเนอร์ของด่าน ศุลกากรระนอง จำนวน 3 ฉบับ แล้วยื่นเอกสารแบบ ตสค.03 จำนวน 3 ฉบับนั้น ต่อเจ้าหน้าที่การท่าและสินค้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
          2. เจ้าของเรือหรือเจ้าของตู้สินค้าหรือผู้ขออนุญาต นำเอกสารแบบ ตสค.03 ที่ตรวจสอบแล้ว จำนวน 3 ฉบับ ไปยื่นที่หน่วยการเงินเพื่อคำนวณและชำระเงินค่าธรรมเนียมการรับมอบตู้สินค้า ขาออก และค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่า เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีตามรายการที่ตรวจสอบ แล้ว จะเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี พร้อมต้นฉบับเอกสาร แบบ ตสค.03 ไว้ 1 ชุด
          3. เจ้าของเรือหรือเจ้าของตู้สินค้าหรือผู้ขออนุญาต นำต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และสำเนาเอกสาร แบบ ตสค.03 จำนวน 2 ฉบับ แสดงต่อเจ้าหน้าที่การท่าและสินค้า เพื่อขอนำตู้สินค้าขาออกบรรทุกลงเรือ
          4. เจ้าหน้าที่การท่าและสินค้า ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และรายการสินค้าที่ระบุในเอกสาร แบบ ตสค.03 กับเอกสารใบกำกับคอนเทนเนอร์ อีกครั้งหนึ่ง เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกต้องแล้ว จะเก็บสำเนาเอกสาร แบบ ตสค.03 ไว้ 1 ฉบับ และส่งคืนต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี พร้อมสำเนาเอกสาร แบบ ตสค.03 ที่เหลืออีก 1 ฉบับ แก่เจ้าของเรือหรือเจ้าของตู้สินค้าหรือผู้ขออนุญาต เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน แล้วอนุญาตให้บรรทุกตู้สินค้าลงเรือ.
          หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามแบบ ตสค.03 ได้แก่1. ค่าธรรมเนียมการรับมอบตู้สินค้าขาออก ลำดับที่ 303.22. ค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่า ลำดับที่ 401
 
ขั้นตอนการนำเรือ เข้าเทียบท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ระนอง และการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ (แบบ ทรน.01 และ กท.01)
          1. เจ้าของเรือหรือตัวแทน ต้องยื่นคำร้องขอนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ระนอง : APPLICATION FOR VESSEL ENTERING THE RANONG PORT (แบบ ทรน.01) ที่หน่วยปฏิบัติงานการท่าและสินค้า จำนวน 3 ฉบับ ก่อนเรือเข้าเทียบท่าไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่การท่าและสินค้ารับต้นฉบับไว้ 1 ฉบับ มอบให้หน่วยการเงิน 1 ฉบับ และเจ้าของเรือหรือตัวแทน เก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ
          2. เมื่อเรือเข้าเทียบท่าแล้ว ก่อนเรือออกจากท่าเทียบเรือ เจ้าของเรือหรือตัวแทน ขอรับเอกสารกำกับการใช้บริการท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ระนอง (แบบ กท.01) ที่หน่วยปฏิบัติงานการท่าและสินค้า พร้อมกรอกรายละเอียดตามที่ระบุ ให้ครบถ้วนและชัดเจน จำนวน 3 ฉบับ แล้วยื่นเอกสารแบบ กท.01 ซึ่งกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 ฉบับนั้น ต่อเจ้าหน้าที่การท่าและสินค้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
          3. เจ้าของเรือหรือตัวแทน นำเอกสารแบบ กท.01 ที่ตรวจสอบถูกต้องแล้ว จำนวน 3 ฉบับ พร้อมเอกสารแบบ ทรน.01 จำนวน 2 ฉบับ ไปยื่นที่หน่วยการเงิน เพื่อคำนวณและชำระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ตามรายการที่ตรวจสอบแล้ว จะเก็บสำนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี พร้อมสำเนาเอกสารแบบ ทรน.01 และต้นฉบับเอกสารแบบ กท.01 ไว้ อย่างละ 1 ฉบับ
          4. เจ้าของเรือหรือตัวแทน นำต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีและสำเนาเอกสารแบบ กท.01จำนวน 2 ฉบับ แสดงต่อเจ้าหน้าที่การท่าและสินค้า เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกต้องแล้ว จะเก็บสำเนาเอกสารแบบ กท.01 ไว้ 1 ฉบับ และคืนต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี พร้อมสำเนาแบบ กท.01 ที่เหลืออีก 1 ฉบับ แก่เจ้าของเรือหรือตัวแทน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และอนุญาตให้เรือออกจากท่าได้หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ ตามเอกสาร แบบ กท.01 ได้แก่ 1. ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าของเรือ ลำดับที่ 101 2. ค่าธรรมเนียมผู้โดยสารผ่านท่า ลำดับที่ 102