เปลียนการแสดงผล
ประวัติ
 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2546 ให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยบริหารจัดการท่าเรือระนอง เพื่อเป็นท่าเรือหลักในการขนส่งสินค้าทางทะเลฝั่งอันดามันของไทย  เชื่อมโยงเส้นทางการค้ากับประเทศในเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง ยุโรปและแอฟริกา
เนื่องจากสภาพทางกายภาพและทำเลที่ตั้ง  กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีจึงได้ก่อสร้างท่าเรือระนองระยะที่ 1 รับเรือได้ขนาด 500  GT. พร้อมกัน 2 ลำ แล้วเสร็จเมื่อปี 2543  ในขณะที่การค้าระหว่างประเทศในแถบเอเชียใต้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  จึงได้ก่อสร้างท่าเทียบเรือระยะที่ 2 ขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถรับเรือสินค้าและเรือตู้สินค้าขนาด 12,000 เดดเวทตัน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในส่วนกลางและจังหวัดระนอง ได้ร่วมกันพัฒนาท่าเรือระนองระยะที่ 2 ให้พร้อมรองรับการขยายตัวของการขนส่งสินค้า เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระนองให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางทะเลฝั่งอันดามัน และได้เปิดให้บริการท่าเรือระนองระยะที่ 2 อย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2549