เปลียนการแสดงผล
ร่องน้ำ
ร่องน้ำ
          ร่องน้ำ เริ่มตั้งแต่บริเวณทิศตะวันตกของเกาะช้างพิกัด (Pilot Bounding) Longitude 90 องศา  52 ลิปดา 20 วิลิปดาเหนือ  Latitude 098 องศา  26 ลิปดา  54 วิลิปดาตะวันออก  จนถึงท่าเรือระนอง รวมระยะทาง 27 กิโลเมตร โดยมีความลึกของร่องน้ำ 8 เมตร จากระดับน้ำลงต่ำสุด และความกว้างของร่องน้ำเดินเรือ 120 เมตร ตลอดระยะแนวร่องน้ำ ติดตั้งทุ่นเครื่องหมายช่วยการเดินเรือเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินเรือ จำนวน 14 ทุ่น

ลักษณะของท่าเรือ
 
 
ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ (ท่าเทียบเรือที่ 1)
มีขนาดความกว้าง 26 เมตร ยาว 134 เมตร  สามารถรับเรือสินค้าขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส จอดเทียบท่าได้พร้อมกัน 2 ลำ มีสะพานเชื่อมฝั่งกว้าง 10 เมตร ยาว 212 เมตร จำนวน 2 สะพาน

ท่าเทียบเรือตู้สินค้า (ท่าเทียบเรือที่ 2)
มีความกว้าง 30 เมตร ยาว 150 เมตร สามารถรองรับเรือสินค้า/ตู้สินค้า ขนาดไม่เกิน 12,000 เดดเวทตัน จอดเทียบท่าได้ครั้งละ 1 ลำ มีสะพานเชื่อมฝั่งกว้าง 7.5 เมตร ยาว 212 เมตร สะพานเชื่อมกับท่าเรืออเนกประสงค์ กว้าง 8.50 เมตร ยาว 40 เมตร