เปลียนการแสดงผล
ส่วนที่ 1
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากเจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือหรือผู้ขออนุญาต
 
ลำดับที่
 
101
ค่าธรรมเนียมการอำนวยความสะดวกเพื่อนำเรือเข้าเทียบท่า (PORT FEE)
เป็นค่าสนับสนุนการบำรุงรักษาร่องน้ำ เครื่องหมายการเดินเรือและสิ่งอำนวยความ สะดวก เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือท่าเรือระนอง รวมทั้งค่าบริการในการผูกและปลดเชือกเรือที่เข้าและออกจากท่าเรือของเรือที่มีขนาดตั้งแต่ 700 GT ขึ้นไป เรียกเก็บเฉพาะเที่ยวขาเข้า ในอัตราดังนี้
 
 
ขนาดเรือ
บาท/GT
101.1
เรือที่มีขนาด 700 – 1,500 GT
3
101.2
เรือที่มีขนาดเกิน 1,500 GT
6

เรือสินค้า เรือตู้สินค้า เรือโดยสาร เรือน้ำมัน หรือเรืออื่น ที่เข้าจอดในรอบปีเกินกว่า 6 เที่ยว เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือเข้าท่าเที่ยวถัดไป ในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราที่กำหนดข้างต้น เรือราชการไทย เรือรบต่างประเทศ ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายการนี้
 
102
ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าของเรือ (BERTH FEE)
เป็นค่าใช้ท่าเทียบเรือในการจอดเรือสินค้า เรือโดยสาร หรือเรืออื่นๆ และค่าบริการ ทำความสะอาดหน้าท่าเทียบเรือ เรียกเก็บในอัตราดังนี้
 
 
บาท/100 GT/ ชั่วโมง
102.1
เรือสินค้า หรือเรือตู้สินค้า หรือเรือโดยสาร
8
102.2
เรือประมง ขนาดไม่เกิน 500 GT
4
102.3
เรือประมง ขนาดเกิน 500 GT ขึ้นไป
6
 
 
ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าของเรือต่ำสุด
 
บาท/เที่ยว
102.4
เรือสินค้า เรือตู้สินค้า เรือโดยสาร เรือน้ำมันหรือเรืออื่น
300
102.5
เรือประมง ขนาดไม่เกิน 500 GT
200
102.6
เรือประมง ขนาดเกิน 500 GT ขึ้นไป
25
 
เรือราชการไทย เรือรบต่างประเทศ  ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายการนี้
 
103
ค่าธรรมเนียมผู้โดยสารผ่านท่า (PASSENGER FEE)
เป็นค่าธรรมเนียมผู้โดยสารที่ขึ้นหรือลงเรือ ณ ท่าเทียบเรือ เรียกเก็บในอัตรา 30 บาท/คน/เที่ยว