เปลียนการแสดงผล
ส่วนที่ 2
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้นำเข้าหรือผู้ขออนุญาตสินค้าขาเข้า
 
ลำดับที่
 
201
ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าสำหรับการขนถ่ายสินค้า (CARGO DISCHARGING FEE)
เป็นค่าใช้ท่าเทียบเรือ ค่าควบคุมและเครื่องมือทุ่นแรง ในการขนถ่ายสินค้าขาเข้าขึ้นจากเรือ ส่งมอบโดยตรง หรือเคลื่อนย้ายสินค้านั้น ไปยังที่เก็บสินค้าเพื่อรอส่งมอบ เรียกเก็บในอัตราดังนี้
   
บาท/ตัน
 
201.1   ใช้เครื่องมือของท่าเรือ
30
 
201.2   ใช้เครื่องมือของเอกชน
15
 
ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนขึ้น/ลงเรือเอง
บาท/คัน
 
201.2.1 รถยนต์
350
 
201.2.2 รถจักรยานยนต์
100
 
202
ค่าธรรมเนียมการส่งมอบสินค้า (CARGO DELIVERY FEE)
เป็นค่าส่งมอบสินค้าที่ขนถ่ายจากเรือโดยตรงหรือส่งมอบสินค้านั้น ณ ที่เก็บสินค้า เป็นการส่งมอบหน้าตู้โดยตรงทั้งตู้ หรือเป็นสินค้าที่เปิดเข้าเก็บในที่เก็บแล้วให้แก่ผู้นำเข้า เรียกเก็บในอัตรา ดังนี้
 
202.1
ส่งมอบโดยตรง
บาท/ตัน
 
202.1.1 ใช้เครื่องมือของท่าเรือ
20
 
202.1.2 ใช้เครื่องมือของเอกชน
10
202.2
ส่งมอบ ณ ที่เก็บสินค้า
 
 
202.2.1 ใช้เครื่องมือของท่าเรือ
40
 
202.2.2 ใช้เครื่องมือของเอกชน
25
 
203
ค่าธรรมเนียมฝากเก็บสินค้าขาเข้า (IMPORT CARGO STORAGE FEE)
เป็นค่าฝากเก็บสินค้าขาเข้าที่ขนถ่ายขึ้นจากเรือ และมิได้นำออกนอกเขตท่าเรือ หรือเปิดตู้สินค้า LCL นำสินค้าเข้าฝากเก็บ ณ ที่เก็บสินค้า ได้รับสิทธิไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมฝากเก็บสินค้า ดังนี้

สินค้าทั่วไป ได้รับสิทธิไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมฝากสินค้า 3 วัน นับถัดจากวัน เสร็จสิ้นการขนถ่ายของเรือ
สินค้าอันตราย ได้รับสิทธิไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมฝากสินค้า 1 วัน นับถัดจากวัน เสร็จสิ้นการขนถ่ายของสินค้ารายนั้น ๆ
สำหรับสินค้าจากตู้สินค้า LCL เรียกเก็บนับตั้งแต่วันที่ทำการเปิดตู้สินค้า จนถึงวันนำออกนอกเขตท่าเรือ เว้นแต่ยังอยู่ในระยะเวลาได้รับสิทธิไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมฝากตู้สินค้า LCL ขาเข้า ลำดับที่ 404
เมื่อพ้นระยะเวลาที่ได้รับสิทธิดังกล่าว จะเรียกเก็บเป็นรายวัน ในอัตรา ดังนี้ 
  
บาท/ตัน/วัน
ระยะเวลาฝากสินค้า(วัน)
1-7
8-14
ตั้งแต่ 15
203.1
สินค้าทั่วไป
5
10
15
203.2
สินค้าอันตราย
10
20
3