เปลียนการแสดงผล
ส่วนที่ 4
ค่าธรรมเนียมตู้สินค้า ค่าธรรมเนียมตู้สินค้าเรียกเก็บจากผู้ขออนุญาต
 
ลำดับที่
 
401
ค่าธรรมเนียมยกตู้สินค้าขึ้นหรือลงเรือ (CONTAINER LIFTING FEE)
เป็นค่าใช้ปั้นจั่นของท่าเรือหรือปั้นจั่นของเรือ หรือเอกชนในการยกตู้สินค้าที่ขนถ่ายจากเรือ หรือบรรทุกลงเรือ ณ ท่าเทียบเรือ เรียกเก็บตามจำนวนครั้งที่ยกในอัตรา ดังนี้
 
บาท/ตู้/ครั้ง
  
<  20'
20'
40'
>40'
401.1
ปั้นจั่นของท่าเรือ
300
500
850
1,000
401.2
ปั้นจั่นของเรือหรือเอกชน
75
125
215
250

สำหรับค่าธรรมเนียมยกตู้สินค้าบรรจุเกินขนาดเรียกเก็บเพิ่มขึ้นอีก ร้อยละ 50 ของอัตราที่กำหนดข้างต้น
 
402
ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าของตู้สินค้า (CONTAINER WHARFAGE FEE)
เป็นค่าใช้ท่าเทียบเรือในการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าที่ขนถ่ายขึ้นจากเรือหรือเพื่อบรรทุกลงเรือ ซึ่งมีการดำเนินการ ดังนี้
ตู้สินค้า FCL หรือตู้สินค้าเปล่า
(1) ที่ขนถ่ายจากเรือแล้วส่งมอบโดยตรง หรือเคลื่อนย้ายไปเก็บไว้ที่ลานเก็บตู้สินค้าเพื่อรอการส่งมอบ หรือ
(2) เพื่อบรรทุกลงเรือโดยตรง หรือเคลื่อนย้ายจากลานเก็บตู้สินค้าเพื่อบรรทุกลงเรือ
ตู้สินค้า LCL
(1) ที่ขนถ่ายจากเรือ นำไปเก็บไว้ที่ลานเก็บตู้สินค้าแล้วเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่เปิด ตู้สินค้า เพื่อเปิดตู้สินค้านำสินค้าเข้าเก็บในที่เก็บสินค้าหรือส่งมอบหน้าตู้โดยตรง แล้วนำตู้สินค้าเปล่าไปเก็บที่ลานเก็บตู้สินค้าเปล่า หรือ
(2) เพื่อบรรทุกลงเรือ โดยเคลื่อนย้ายตู้สินค้าจากลานเก็บตู้สินค้าไปบรรทุกลงเรือทั้งนี้ การดำเนินการเคลื่อนย้ายตู้สินค้า การเปิดตู้นำสินค้าออก หรือบรรจุสินค้าเข้าตู้สินค้า ผู้ขออนุญาตต้องดำเนินการเอง เรียกเก็บตามสถานภาพของตู้สินค้า ในอัตรา ดังนี้
   
บาท/ตู้
   
< 20'
20'
40'
>40'
402.1
ตู้สินค้า FCL
180
300
450
480
402.2
ตู้สินค้า LCL
300
500
750
800
402.3
ตู้สินค้าเปล่า
90
150
225
240
 

กรณีตู้สินค้า LCL ขาเข้าที่ขนถ่ายจากเรือ ได้เปิดตู้และนำสินค้าบรรทุกขึ้นยานพาหนะเพื่อนำออกนอกเขตท่าเรือ หรือฝากเก็บสินค้าไว้ ณ ที่เก็บสินค้า และได้นำตู้สินค้าเปล่านั้น บรรทุกลงเรือ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ท่าสำหรับตู้สินค้าดังกล่าว ตามลำดับที่ 402.3 ด้วย
 
403
ค่าธรรมเนียมการส่งมอบตู้สินค้า (CONTAINER DELIVERY FEE)
เป็นค่าใช้เครื่องมือของท่าเรือหรือเอกชนในการยกตู้สินค้า FCL หรือตู้สินค้าเปล่า หรือ ยกสินค้าจากตู้ LCL ขาเข้าที่เปิดขนส่งหน้าตู้ขึ้นยานพาหนะเพื่อนำออกนอกเขตท่าเรือ หรือตู้สินค้าที่นำออกนอกเขตท่าเรือโดยตรง เรียกเก็บตามสถานภาพของตู้สินค้าในอัตรา ดัง
ยกตู้สินค้าขาเข้าขึ้นยานพาหนะ
บาท/ตู้
403.1
ใช้เครื่องมือของท่าเรือ
< 20'
20'
40'
>40'
 
403.1.1 ตู้สินค้า FCL
300
500
750
800
 
403.1.2 ตู้สินค้าเปล่า
150
250
375
400
 
403.1.3 ตู้สินค้าจากตู้สินค้า LCL ที่เปิดขนส่งหน้าตู้
555
925
1,575
1,850
403.2
ใช้เครื่องมือของเอกชน
       
 
403.2.1 ตู้สินค้า FCL
100
165
250
265
 
403.2.2 ตู้สินค้าเปล่า
50
85
125
135
 
403.2.3 ตู้สินค้าจากตู้สินค้า LCL ที่เปิดขนส่งหน้าตู้
185
305
520
610
 
404
ค่าธรรมเนียมฝากตู้สินค้าขาเข้า  (INWARD CONTAINER STORAGE FEE)
เป็นค่าฝากตู้สินค้าขาเข้าที่ขนถ่ายจากเรือและมิได้นำออกนอกเขตท่าเรือ ได้รับสิทธิ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมฝากตู้สินค้า 3 วัน นับถัดจากวันเสร็จสิ้นการขนถ่ายของเรือ ตู้สินค้าอันตราย ได้รับสิทธิไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมฝากตู้สินค้า 1 วัน นับถัดจากวันเสร็จสิ้นการขนถ่ายของตู้สินค้านั้น ตู้สินค้าเปล่าที่เปลี่ยนสถานภาพจากตู้สินค้า LCL ขาเข้าเริ่มนับระยะเวลาฝากตู้สินค้าตั้งแต่วันที่ทำการเปิดตู้ เว้นแต่ยังอยู่ในระยะเวลาที่ได้รับสิทธิไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมฝากตู้สินค้า LCL เมื่อพ้นระยะเวลาที่ได้รับสิทธิดังกล่าว จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายวันในอัตรา ดังนี้
   
บาท/ตู้/วัน
   
ระยะเวลาฝากตู้สินค้า(วัน)
404.1
ตู้มีสินค้า (ตู้สินค้า FCL หรือ LCL)
1-7
8-14
ตั้งแต่ 15
 
404.1.1 ขนาด < 20'
75
130
185
 
404.1.2 ขนาด 20'
125
215
305
 
404.1.3 ขนาด 40'
250
430
610
 
404.1.4 ขนาด > 40'
310
530
750
404.2
ตู้สินค้าเปล่า
     
 
404.2.1 ขนาด < 20'
15
30
60
 
404.2.2 ขนาด 20'
25
50
100
 
404.2.3 ขนาด 40'
50
100
200
 
404.2.4 ขนาด > 40'
60
120
240
404.3
ตู้สินค้าอันตราย
     
 
404.3.1 ขนาด < 20'
150
260
370
 
404.3.2 ขนาด 20'
250
430
610
 
404.3.3 ขนาด  40'
500
860
1,220
 
404.3.4 ขนาด > 40'
620
1,065
1,510
 
สำหรับค่าธรรมเนียมฝากเก็บตู้สินค้าบรรจุเกินขนาด เรียกเก็บเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 50 ของอัตรา ที่กำหนดข้างต้น
 
405
ค่าธรรมเนียมรับมอบตู้สินค้า (CONTAINER RECEIVING  FEE)
เป็นค่าใช้เครื่องมือของท่าเรือ หรือเอกชนในการยกตู้สินค้า FCLหรือตู้สินค้าเปล่า ขาออก ที่นำผ่านท่าเข้าเขตท่าเรือลงจากยานพาหนะ เพื่อบรรทุกลงเรือ หรือตู้สินค้าที่นำผ่านท่าเพื่อบรรทุกลงเรือโดยตรง เรียกเก็บตามสถานภาพของตู้สินค้าในอัตรา ดังนี้
 
ยกตู้สินค้าขาออกลงจากยานพาหนะ
บาท/ตู้
 405.1
 ใช้เครื่องมือของท่าเรือ
< 20'
20'
40'
>40'
 
405.1.1 ตู้สินค้า FCL
300
500
750
800
 
 405.1.2 ตู้สินค้าเปล่า
150
250
375
400
405.2
ใช้เครื่องมือของเอกชน
       
 
405.2.1 ตู้สินค้า FCL
100
165
250
265
 
405.2.2 ตู้สินค้าเปล่า
50
85
125
135
 
406
ค่าธรรมเนียมฝากตู้สินค้าขาออก (OUTWARD CONTAINER STORAGE FEE)
เป็นค่าฝากเก็บตู้สินค้าขาออกที่นำผ่านเข้าเขตท่าเรือ เข้ามากองเก็บในลานเก็บตู้สินค้าเพื่อรอบรรทุกลงเรือ โดยได้รับสิทธิไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมฝากตู้สินค้า 3 วัน นับถัดจากวันที่ตู้สินค้าผ่านเข้าเขตท่าเรือ
ตู้สินค้าอันตราย ได้รับสิทธิไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมฝากตู้สินค้าอันตราย 1 วัน นับถัดจากวันผ่านเข้าเขตท่าเรือเมื่อพ้นระยะเวลาที่ได้รับสิทธิดังกล่าว เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา ดังนี้
 
 
บาท/ตู้
   
< 20'
20'
40'
>40'
406.1
ตู้มีสินค้า (ตู้สินค้า FCL หรือ LCL)
75
125
250
310
406.2
ตู้สินค้าเปล่า
15
25
50
60
406.3
ตู้สินค้าอันตราย
150
250
500
620
 
สำหรับค่าธรรมเนียมฝากตู้สินค้าบรรจุเกินขนาด เรียกเก็บเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 50 ของอัตราที่กำหนดข้างต้น
 
407
ค่าธรรมเนียมบริการตู้สินค้าห้องเย็น (REEFER CONTRAINER SERVICE FEE)
เป็นค่าใช้อุปกรณ์และกระแสไฟฟ้าสำหรับตู้สินค้าห้องเย็นเรียกเก็บในอัตรา ดังนี้
 
   
 
 บาท/ตู้/วัน
 
 
407.1
ตู้ขนาด 20 ฟุต
 
430
 
 
407.2
ตู้ขนาด 40 ฟุต
 
700
 
 
407.3
ตู้ขนาดเกินกว่า 40 ฟุต
 
810