เปลียนการแสดงผล
คำนิยาม
คำนิยาม

1.

วัน  หมายถึง  ระยะเวลาจาก 00.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา ของวันนั้นๆ เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่น  แต่การนับระยะเวลาฝากเก็บสินค้า และตู้สินค้า ให้นับจากเวลา 08.00 นาฬิกา ถึง 08.00 นาฬิกา ของวัน ถัดไป 

2.

GT.(GROSS TONNAGE) หมายถึง จำนวนตันรวมของเรือ หรือเรือลำเลียง ที่คิดคำนวณตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยการวัดขนาดของเรือ ค.ศ. 1969

3.

ตัน หมายถึง REVENUE TONNE  คือ น้ำหนักเป็นเมตริกตัน หรือปริมาตรเป็นลูกบาศก์เมตรอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีจำนวนมากกว่าใช้เป็นหน่วยในการคิดคำนวณค่าธรรมเนียม

4.

ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออก  หมายถึง  เจ้าของสินค้าขาเข้า หรือขาออก หรือบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้ครอบครอง 
หรือมีส่วนได้เสียในสินค้านั้นแม้ชั่วขณะหนึ่ง  สินค้าขาเข้า นับแต่ได้รับจากเจ้าของเรือ หรือตัวแทน 
เจ้าของเรือ  และส่งมอบให้เจ้าของสินค้า หรือตัวแทนเจ้าของสินค้า  สินค้าขาออก นับแต่ได้รับจาก
เจ้าของสินค้า และส่งมอบให้เจ้าของเรือ หรือตัวแทนเจ้าของเรือ

5.

ที่เก็บสินค้า  หมายถึง  สถานที่กองเก็บสินค้าทั้งภายในและภายนอกโรงพักสินค้าที่อยู่ในเขตท่าเรือระนอง

6.

สินค้าอันตราย (DANGEROUS GOODS)  หมายถึง  สิ่งของ หรือวัตถุที่มีคุณสมบัติทางเคมี หรือทางกายภาพโดยตัวของมันเอง หรือเมื่อสัมผัสกับสารอื่น (อากาศหรือน้ำ ฯลฯ) ทำให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ ทรัพย์สิน หรือต่อสภาพแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ใน IMDG CODE (INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE)

7.

ตู้สินค้า หมายถึง ภาชนะบรรจุสินค้า  เพื่อความสะดวก หรือเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ISO รวมทั้งตู้สินค้าที่มีขนาดความยาวน้อยกว่า 20 ฟุต

8.

ตู้สินค้า FCL (FULL CONTAINER LOAD)  หมายถึง  ตู้มีสินค้าที่ไม่มีการเปิดตู้สินค้านำสินค้าออก หรือบรรจุสินค้าเข้าตู้สินค้าในเขตท่าเรือระนอง

9.

ตู้สินค้า LCL (LESS THAN CONTAINER LOAD)  หมายถึง  ตู้สินค้ามีสินค้าขาเข้าที่มีการเปิดตู้สินค้านำสินค้าออก  หรือทำการบรรจุสินค้าขาออกเข้าตู้สินค้า ในเขตท่าเรือระนอง

10.

ตู้สินค้าอันตราย  หมายถึง  ตู้สินค้าที่บรรจุสินค้าอันตราย

11.

ตู้สินค้าบรรจุเกินขนาด (OVERHEIGHT / OVERWIDTH / OVERLENGTHCONTAINER) หมายถึง ตู้สินค้าที่บรรจุเกินขนาดของตัวตู้สินค้า

12.

ค่าธรรมเนียม  หมายถึง  ค่าใช้สถานที่  สิ่งอำนวยความสะดวก หรือโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือระนองโดยมิได้รวมถึงการให้บริการแรงงาน  และหรือ เครื่องมือทุ่นแรง  เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

13.

การคิดคำนวณค่าธรรมเนียม  ที่เรียกเก็บรายชั่วโมง หรือรายวัน ให้ถือว่าเศษของชั่วโมงหรือเศษของวัน 
คิดเป็น 1 ชั่วโมง หรือ 1 วัน เฉพาะการคิดค่าธรรมเนียมสินค้าขั้นต่ำ ที่สำแดงจำนวนตันต่ำกว่าครึ่งตัน ให้คิดครึ่งตัน  เกินครึ่งตันแต่ไม่ถึง 1 ตัน ให้คิด 1 ตัน

14.

การดำเนินการขนถ่ายหรือบรรทุกสินค้า/ตู้สินค้า ขึ้นหรือลงเรือหรือรถบรรทุก หรือเปิดตู้นำสินค้าออก หรือบรรจุสินค้าเข้าตู้สินค้า (STEVEDORING)  เป็นหน้าที่ของเจ้าของเรือ หรือเจ้าของสินค้า หรือผู้ขออนุญาต ซึ่งท่าเรือระนอง การท่าเรือแห่งประเทศไทย อนุญาตให้จดทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่บรรทุก หรือขนถ่ายสินค้า ณ ท่าเรือระนอง (STEVEDORE)  เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่น