เปลียนการแสดงผล
ท่าเรือระนอง


นายศุภฤกษ์ ปิณฑะดิษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 12
(ผู้จัดการท่าเรือระนอง)

นางสาวภัคจิรา พึ่งตน
หัวหน้าแผนกบริหารและการเงิน


นายสิทธิพงษ์ จันทร์ศรีกรด
หัวหน้าแผนกการท่าและสินค้า


นายฉัตรชัย อนุมาศ
หัวหน้าหมวดเครื่องมือทุ่นแรง ทส.ทรน.


นางสาวยิ่งลักษณ์ ทันพิสิทธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริหารและการเงิน


นายกฤช วีระพลพล แก้วกลาง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกการท่าและสินค้า


นายอมรรัตน์ ชูเทพ
พนักงานเครื่องมือทุ่นแรง 5


นางสาวกัลยา แย้มสุคนธ์
นักบัญชี 6


ว่าที่ร้อยตรีณัฐวรรณชัย เพ็ชรเจริญ
พนักงานการสินค้า 5


นายธนกฤษ คุ้มเพชร
พนักงานเครื่องมือทุ่นแรง 5