เปลียนการแสดงผล
ปริมาณเรือผ่านท่า
สถิติปริมาณเรือผ่านท่า
ปีงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2564
ตุลาคม
27
25
23
19
10
พฤศจิกายน
11
33
30
24
 
ธันวาคม
15
23
30
27
 
มกราคม
26
26
33
30
 
กุมภาพันธ์
22
23
35
31
 
มีนาคม
26
27
32
33
 
เมษายน
23
29
27
24
 
พฤษภาคม
22
26
27
5
 
มิถุนายน
11
21
20
4
 
กรกฎาคม
18
23
24
5
 
สิงหาคม
19
27
19
5
 
กันยายน
22
28
18
7
 
รวม
242
311
318
214
10