เปลียนการแสดงผล
สิ่งอำนวยความสะดวก
โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของท่าเรือระนอง
ด้านท่าเทียบเรือ
 1. ท่าเทียบเรือตู้สินค้า ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 150 เมตร รองรับเรือสินค้าไม่เกิน 12,000 เดดเวทตัน จอดเทียบท่าได้ครั้งละ 1 ลำ มีสะพานเชื่อมฝั่งกว้าง 7.5 เมตร ยาว 212 เมตร และสะพานเชื่อมกับท่าเรืออนกประสงค์ กว้าง 8.5 เมตร ยาว 40 เมตร
 2. ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 26 เมตร ยาว 134 เมตร รองรับเรือสินค้าไม่เกิน 500 ตันกรอส  จอดเทียบท่าได้พร้อมกัน 2 ลำ มีสะพานเชื่อมฝั่ง ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 212 เมตร จำนวน 2 สะพาน
ด้านพื้นที่ฝากเก็บสินค้า          
 1. โรงพักสินค้า 1 หลัง ขนาดพื้นที่ 1,500 ตารางเมตร
 2. ลานวางสินค้าทั่วไป ขนาดพื้นที่ 7,200 ตารางเมตร
 3. ลานวางตู้สินค้า ขนาดพื้นที่ 11,000 ตารางเมตร
 4. ถังบรรจุของเหลว (คลังทัณฑ์บน)
 สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ
 1. เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก/ตู้สินค้า
 2. ด่านตรวจสอบสินค้า (Checking)
 3. ปลั๊กเสียบตู้สินค้าห้องเย็น
 4. อาคารเรือนรับรอง
 5. อาคาร One stop service
 6. ลานจอดรถบรรทุก        
 
เครื่องมือทุ่นแรงที่ให้บริการภายในท่าเรือระนอง 
          เพื่อการให้บริการเรือและสินค้าที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ท่าเรือระนองได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ เครื่องมือทุ่นแรงประเภทต่างๆ สำหรับใช้ในการยกขนและเคลื่อนย้ายสินค้า ดังนี้
 
รถยกสินค้าประเภทต่างๆ 
 
               รถยกสินค้า ขนาด 3.5 ตัน                                     รถยกสินค้า ขนาด 2.5 ตัน
 
                รถยกสินค้า ขนาด 10 ตัน                                     รถยกสินค้า ขนาด 15 ตัน
 
รถยกตู้สินค้า
 
                    รถยกตู้สินค้าหนัก                                                รถยกตู้สินค้าเปล่า
 
รถบรรทุกหัวลากและหางลาก
 
                     รถบรรทุกหัวลาก                                                   หางลาก
 
Mobile Harbour Crane  (น้ำหนักยก  63 ตัน รัศมีการยก 14 เมตร)