เปลียนการแสดงผล
ส่วนที่ 3
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากเจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือหรือผู้ขออนุญาต
 
ลำดับที่
 
301
ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าสำหรับการบรรทุกสินค้าลงเรือ  (CARGO  LOADING  FEE)
เป็นค่าใช้ท่าเทียบเรือ ค่าควบคุม และเครื่องมือทุ่นแรงในการเคลื่อนย้ายสินค้านั้นบรรทุกลงเรือโดยตรงหรือจากที่เก็บสินค้าเพื่อบรรทุกลงเรือ หรือเพื่อบรรจุสินค้านั้นเข้าตู้สินค้า LCL เรียกเก็บในอัตราดังนี้
 
 
 
บาท/ตัน
301.1
 
301.1.1 ใช้เครื่องมือของท่าเรือ
30
 
301.1.2 ใช้เครื่องมือของเอกชน
15
301.2
ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนลงเรือเอง
บาท/คัน
 
301.2.1 รถยนต์
350
 
301.2.2 รถจักรยานยนต์
100
 
 
 
 
302
ค่าธรรมเนียมการรับมอบสินค้า  (CARGO RECEIVING FEE)
เป็นค่ารับมอบสินค้าขาออกโดยตรง ที่นำผ่านท่าเข้าเขตท่าเรือเพื่อบรรทุกลงเรือโดยตรง หรือบรรจุสินค้าเข้าตู้สินค้า LCL หรือ ณ ที่ฝากเก็บสินค้า เรียกเก็บในอัตรา ดังนี้
 
302.1
รับมอบโดยตรง
บาท/ตัน
 
302.1.1 ใช้เครื่องมือของท่าเรือ
20
 
302.1.2 ใช้เครื่องมือของเอกชน
10
302.2
รับมอบ ณ ที่เก็บสินค้า
บาท/ตัน
 
302.2.1 ใช้เครื่องมือของท่าเรือ
40
 
302.2.2 ใช้เครื่องมือของเอกชน
25
 
303
ค่าธรรมเนียมฝากเก็บสินค้าขาออก  (EXPORT CARGO STORAGE FEE)
เป็นค่าฝากเก็บสินค้าขาออกที่นำผ่านเข้าเขตท่าเรือแล้วฝากเก็บ ณ ที่เก็บสินค้าเพื่อรอบรรทุกลงเรือ หรือบรรจุสินค้าเข้าตู้สินค้า ได้รับสิทธิไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมฝากเก็บสินค้า ดังนี้ 
สินค้าทั่วไป ได้รับสิทธิไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมฝากสินค้า 3 วัน นับถัดจากวันนำผ่านท่า
สินค้าอันตราย ได้รับสิทธิไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมฝากสินค้า 1 วัน นับถัดจากวันนำผ่านท่า 
เมื่อพ้นระยะเวลาที่ได้รับสิทธิดังกล่าวจะเรียกเก็บเป็นรายวันในอัตรา
 
 
บาท/ตัน/วัน
303.1
สินค้าทั่วไป
5
303.2
สินค้าอันตราย
10