เปลียนการแสดงผล
ส่วนที่ 5
ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าเครื่องมือทุ่นแรงเรียกเก็บจากผู้ขออนุญาต
 
ลำดับที่
 
501
ค่าธรรมเนียมยานพาหนะและเครื่องมือทุ่นแรงผ่านท่า (VEHICLES AND EQUIPMENT ADMISSION FEE)
501.1
ค่าธรรมเนียมผ่านท่า
เป็นค่านำยานพาหนะหรือเครื่องมือทุ่นแรงเข้ามาในเขตท่าเรือ เรียกเก็บตามประเภทของยานพาหนะและเครื่องมือทุ่นแรง เฉพาะเที่ยวขาเข้า ในอัตราดังนี้
 
 
ประเภทยานพาหนะ
บาท/คัน/เที่ยว
501.1.1
รถยนต์โดยสาร 4 ล้อ
50
501.1.2
รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่
100
501.1.3
รถยนต์บรรทุก 4 ล้อ
20
501.1.4
รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ
30
501.1.5
รถยนต์บรรทุก 8 หรือ 10 ล้อ
50
501.1.6
รถยนต์บรรทุก 8 หรือ 10 ล้อ และรถลากพ่วง
100
501.1.7
รถยนต์หัวลากและหางลาก
100
 
 
บาท/คัน/วัน
501.1.8
รถยก
100
501.1.9
รถยกตู้สินค้า หรือรถปั้นจั่นเคลื่อนที่
200
 

501.2 ค่าธรรมเนียมอยู่ในเขตท่าเรือ
เป็นค่าอยู่ในเขตท่าเรือ ของยานพาหนะและเครื่องมือทุ่นแรง เกิน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่นำเข้าเรียกเก็บเป็นรายวันในอัตรา
 
ประเภทยานพาหนะ
บาท/คัน/เที่ยว
501.2.1
รถยนต์โดยสาร 4 ล้อ
50
501.2.2
รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่
100
501.2.3
รถยนต์บรรทุก 4 ล้อ
20
501.2.4
รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ
30
501.2.5
รถยนต์บรรทุก 8 หรือ 10 ล้อ
50
501.2.6
รถยนต์บรรทุก 8 หรือ 10 ล้อ และรถลากพ่วง
100
501.2.7
รถยนต์หัวลากและหางลาก
100

เฉพาะค่าธรรมเนียมตามลำดับที่ 501 ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT.) ไว้ด้วยแล้ว
 
502
ค่าเช่าเครื่องมืออุปกรณ์ (HIRE OF EQUIPMENT)
 
502.1  รถยก  (FORK LIFT TRUCK)
บาท/คัน/ชั่วโมง
 
502.1.1  ขนาดไม่เกิน 3 ตัน
400
 
502.1.2  ขนาด 10 ตัน
800
502.2 รถปั้นจั่นเคลื่อนที่  (MOBILE CRANE)
บาท/คัน/ชั่วโมง
 
ขนาด 50 ตัน
5,000
502.3  รถปั้นจั่นเคลื่อนที่ล้อยางขับเคลื่อนด้วยตนเอง (MOBILE HARBOUR CRANE)
บาท/ครั้ง
 
502.3.1 ยกตู้สินค้าน้ำหนักเกินกว่า 32.5 แต่ไม่เกิน 40 เมตริกตัน
1,800
 
502.3.2 ยกสินค้าทั่วไป
 
 
502.3.2.1 สินค้าน้ำหนักไม่เกิน 20 เมตริกตัน
1,050
 
502.3.2.2  สินค้าน้ำหนักเกินกว่า 20 แต่ไม่เกิน 40  เมตริกตัน
2,100
 
502.3.3 ยกฝาระวาง
บาท/ฝา/ครั้ง
 
502.3.3.1 เปิดหรือปิดวางพักบนเรือ
1,050
 
502.3.3.2 เปิดหรือปิดวางพักบนท่า
1,400
 
        กรณีการใช้ปั้นจั่นของเรือหรือเอกชนยกตู้สินค้าหรือสินค้าตาม 502.3.1 หรือ 502.3.2 หรือ 502.3.3.2 คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 25 ของอัตราที่กำหนด
 
502.4 รถหัวลาก (TRACTOR FOR TRAILER)
บาท/คัน/ชั่วโมง
 
ขนาด 30 ตัน
700
502.5 รถพ่วงบรรทุกตู้สินค้า/รถพ่วงอเนกประสงค์ (CONTAINER CHASSIS / MULTI PURPOSE TRAILER)
บาท/คัน/ชั่วโมง
 
502.5.1 รถพ่วงบรรทุกตู้สินค้า ขนาด 30 ตัน
105
 
502.5.2  รถพ่วงเอนกประสงค์ ขนาด 30 ตัน
105
502.6 รถยกตู้สินค้า (CONTAINER LIFTING EQUIPMENT)
บาท/คัน/ชั่วโมง
 
502.6.1 ขนาด 5 - 16 ตัน  (EMPTY CONTAINER STACKER)
1,260
502.6.2 ขนาด 30 - 40 ตัน  (TOP LOADER, CONTAINER STACKER)
2,800
502.7 เครื่องมือทุ่นแรงอื่นๆ (OTHER HANDLING EQUIPMENTS)
บาท/อัน/ชั่วโมง
โครงเหล็กยกตู้สินค้า (SPREADER ) ขนาด 20/40 ฟุต
140
 
 
503
ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ (FEE FOR USE OF VACANT AREA)
 
บาท/ตู้/เดือน
 
< 20'
20'
40'
>40'
503.1 ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่สำหรับวางตู้สินค้า ใช้เป็นสำนักงาน หรือเก็บอุปกรณ์ หรือฝากเก็บเครื่องมือทุ่นแรง หรือสิ่งของอื่นๆ ในเขตท่าเรือระนอง  เรียกเก็บในอัตราดังนี้
900
1,500
3,000
3,500
503.2 ค่าธรรมเนียมเช่าใช้พื้นที่ ที่มีกำหนดเวลาตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
70 บาท/ตารางเมตร/เดือน
503.3 ค่าธรรมเนียมเช่าใช้พื้นที่ในคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป 120 บาท/ตารางเมตร/เดือน
 
504
ค่าบริการชั่งน้ำหนัก (WEIGHING SERVICE)
504.1 ค่าบริการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกสินค้า เป็นค่าใช้เครื่องชั่งรถบรรทุกสินค้า เรียกเก็บเมื่อมีการชั่งในอัตรา ดังนี้
 
บาท/คัน/เที่ยว
504.1.1
รถบรรทุกสินค้าขนาดไม่เกิน 6 ล้อ
30
504.1.2
รถบรรทุกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ล้อ
40
504.1.3 รถบรรทุกสินค้าขนาดเกิน 10 ล้อหรือรถเทรลเลอร์ 50
     
505
ค่าบริการน้ำประปา (WATER SUPPLY SERVICE)
เป็นค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปา ณ ท่าเรือระนอง เรียกเก็บในอัตรา ดังนี้
 
บาท/ลูกบาศก์เมตร
505.1
ผู้ใช้บริการทั่วไป สำนักงานและบ้านพัก
30
505.2
เรือทุกประเภท
60
506
ค่าบริการกระแสไฟฟ้า (ELECTRICITY  SUPPLY SERVICE )
เป็นค่าธรรมเนียมการใช้กระแสไฟฟ้า ณ ท่าเรือระนอง 
 
 
  เรียกเก็บในอัตรา
10 บาท/หน่วย
 
อัตราขั้นต่ำ
200 บาท/ครั้ง